ЗА НАС

ЗА НАС

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД

 

Сертифициращата организация МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД извършва независим контрол и сертификация за биологично производство съгласно изискванията на :

 • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
 • Наредба 5/2018 на МЗХГ за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
 • Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейският съюз
 • BIO SUISSE - извършване на контрол и инспекции съгласно изискванията на International Certification Biosuisse AG (ICB)

 

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД работи с добре обучен и високо квалифициран персонал в областта на биологичното производство
МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД гарантира пълното запазване на търговската тайна на своите клиенти

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД  предлага независим контрол и сертификация на :

 • Производители
 • Преработватели
 • Търговци на биологична продукция
 • Износители и вносители на биологична продукция
 • Събиране на диворастящи растения

МАКОМ СЕРТИФИЦИРАНЕ ООД предлага независим контрол и сертификация на :

 • Производители

 • Преработватели

 • Търговци на биологична продукция

 • Износители и вносители на биологична продукция

 • Събиране на диворастящи растения

КОНТАКТИ

адрес: гр. Велико Търново, п.к. 5000
бул. "България" 14Б, ет.1
координати: N 43.079002 E 25.623640

0883 33 77 32
0888 65 63 27

office@makom.bg
www.makom.bg